در این قسمت نمونه ای از اجراهای گروه تواشیح نورالبیان را در مکان های مختلف مشاهده می کنید.

 

تواشیح اسماءالحسنی