در روایات اسلامی اهمیت فراوانی برای قرآن ذکر شده است تا جایی که مس خط قرآن بدون وضو حرام است و قرائت قرآن نیز آداب و ویژگیهایی دارد. در احکام اسلامی نیز، در نماز و غیر نماز و حتی بعد از مرگ، دستورات فراوانی در مورد قرآن ذکر شده است که در این نوشتار برخی از آنها را از کتابها و از قسمتهای مختلف رساله ها جمع آوری نموده و به صورت دسته بندی از نظر چند تن از مراجع تقلید خدمت خوانندگان تقدیم می گردد.