متاسفانه استاد دانش که به عنوان استاد راهنما ، به گروه تواشیح نورالبیان کمک می کردند ،

در حادثه منا  جزء افراد مفقود میباشند.

جامعه قرآنی شهرستان میبد و یزد بالاخص گروه تواشیح نورالبیان از  رویداد این حادثه بسیار  نگران هستند؛


تاکنون هیچ خبری از استاد منتشر نشده است.جهت سلامتی استاد بزرگوار حاج حسن دانش ر کس این مطلب را می خواند صلوات!!