در روز پنجشنبه 22مردادماه سال1394 کاروان طرح قرآنی1449 به شهر زیبای میبد آمد و اجرای برنامه داشت که از گروه تواشیح و مدیحه سرایی نورالبیان ، دعوت به اجرا شد .

قابل ذکر است اجرای تواشیح به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف اسلامی پخش شد.

فایل تصویری اجرا متعاقبا به انتشار گذاشته میشود...